Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc cover

#1 - 01 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ

Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc

00:00
00:00
Download 01 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 02 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 03 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 04 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 05 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 06 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 07 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 08 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 09 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 10 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 11 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 12 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 13 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 14 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 15 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 16 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 17 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 18 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 19 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 20 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio
Download 21 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của cụ Vương Hồng Sển. Những nếp sinh hoạt, các sự kiện, nhân vật và đất đai thuỷ thổ của Miền Nam khoảng năm 1910, đặc biệt là vùng Hậu Giang hồi đầu thế kỷ trước, được kể lại và so sánh với thời điểm ông viết. Các mốc thời gian lùi dần theo hồi ức, cũng tiện cho người đọc hôm nay - khi đọc sẽ đặc mình ở điểm giữa tức khoảng 1974; chúng ta có cái lợi thế được thấy quả khứ của một vùng đất mới và cả "tương lai" mà tác giả lúc đó chưa thể biết.

You are listening Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc audio by Vương Hồng Sển.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends