Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng cover

#1 - Tựa

Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng

00:00
00:00
Download Chương 1: Dân tộc Việt Nam trước những thế lực bành trướng hiếu chiến của thời đại audio
Download Những cuộc hành quân xâm lược đầu tiên audio
Download Chương 2: Đánh thắng Nguyên lần thứ nhất audio
Download Giặc hống hách đe dọa, tổ tiên ta quyết tâm đánh trả audio
Download Trận Đông Bộ Đầu, giặc đại bại đem tàn quân tháo chạy audio
Download Chương 3: Hòa hoãn để đi tới chiến tranh quyết liệt audio
Download Địch tiếp tục hòa hoãn với ta, nhưng mưu đồ xâm lược nhiều nước khác audio
Download Giặc hục hặc gây chiến. Ta kiên quyết chống lại audio
Download Chương 4: Đánh thắng Nguyên lần thứ hai audio
Download Chiến tranh bắt đầu: Giặc cậy trường trận, ta dùng đoản binh audio
Download Giặc vào Thăng Long bỏ ngỏ audio
Download Cả hai đạo quân Thoát Hoan, Toa Đô đều lúng túng audio
Download Ta phản công, giặc đại bại audio
Download Truy kích tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan audio
Download Chương 5: Đánh thắng Nguyên lần thứ ba audio
Download Giặc theo ba đường tiến sang, đường nào cũng bị đánh audio
Download Những trận đánh phá hậu cần quyết định vận mệnh giặc trên chiến trường Đại Việt audio
Download Trận Bạch Đằng đại phá thủy quân giặc audio
Download Trận biên giới kết thúc chiến tranh. Quân ta toàn thắng audio
Download Chương 6: Chiến thắng lẫy lừng audio
Download Khôi phục kinh tế, ra sức dựng nước cường thịnh audio
Download Vinh quang của một dân tộc chiến thắng audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng audio by Nguyễn Lương Bích.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends