Quốc Sử Tạp Lục cover

#1 - Phần 1: Ký ức của tác giả

Quốc Sử Tạp Lục

00:00
00:00
Download Phần 1: Ký ức của tác giả audio
Download Phần 2: Khảo sử. Chương 1: Sự ban giao audio
Download Sự thông thương và chiến tranh giữa người Hòa Lan và xứ ta thế kỉ XVII và XVIII audio
Download Sự ban giao giữa nước ta với nước Tàu trong nữa đầu thế kỉ XIX audio
Download Nước Xiêm đã giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn như thế nào (1780-1788)? audio
Download Sự khởi hấn đầu tiên với người Pháp ở nước ta đã như thế nào? audio
Download Việc mất Tiền Giang (1859-1862) như thế nào? audio
Download Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Tường về việc mất thành Hà Nội năm 1873 audio
Download Chương 2: Việc trị quốc audio
Download Trương Phúc Giáo và việc mở tỉnh Hà Tiên vào năm 1811 audio
Download Vua Tự Đức với việc kinh lược audio
Download Một cuộc cách mạng nông dân thất bại audio
Download Chương 1: Thời vua Gia Long audio
Download Chương 2: Thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị audio
Download Kinh lược đại sứ hữu kỳ Nguyên Đăng Giai 1854 audio
Download Chương 3: Thời vua Tự Đức audio
Download Chương 4: Thời Cần Vương audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Quốc Sử Tạp Lục audio by Nguyễn Thiệu Lâu.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends