Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười cover

#1 - Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

00:00
00:00
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio
Download Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Tác phẩm : Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười Tác giả : Nguyễn Hiến Lê Người đọc : Thu Hồng Tháng 7 năm 1934, tôi ở Trường Công chánh ra. Hai tháng sau, có người giới thiệu cho tôi một chỗ làm ở Lào tại Savanakhét, nơi hiện nay có cuộc xung đột. Tôi lúc ấy thích xứ Lào lắm vì đã được ngây thơ và tình tứ; nhưng mẹ tôi không muốn cho đi Lào, bảo: – Mày qua bên đó, mỗi lần tao đi thăm mày sao được? Rồi mày cưới một con vợ Lào, nó nói tiếng nó, tao nói tiếng tao, làm sao hiểu nhau? Thế là tôi đành chờ một cơ hội khác. Ba tháng sau, người ta cho tôi một chỗ làm ở Sài Gòn. Sài Gòn tuy xa hơn Lào và tuy đối với mẹ tôi cũng là xứ lạ – người quê mùa lắm – nhưng đường đi có phần dễ hơn mà lại gần nơi một ông bác ở, nên mẹ tôi bằng lòng cho tôi đi, và tôi đi Sài Gòn sáng một ngày gần Tết.

You are listening Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười audio by Nguyễn Hiến Lê.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends