Episode: Ep151: Chi Nguyễn (The Present Writer): Vai trò của giáo dục trong vòng lặp giàu nghèo - Have A Sip #152

Ep151: Chi Nguyễn (The Present Writer): Vai trò của giáo dục trong vòng lặp giàu nghèo - Have A Sip #152 cover

Ep151: Chi Nguyễn (The Present Writer): Vai trò của giáo dục trong vòng lặp giàu nghèo - Have A Sip #152

1 - Chi Nguyễn (The Present Writer): Vai trò của giáo dục trong vòng lặp giàu nghèo - Have A Sip #152

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 12/15/2023

Author: Vietcetera

Keywords:

Podcast

Have A Sip

Have A Sip

Vietcetera
“Đi cà phê không?” “Tối nay đi uống nhé?” Vietcetera tin rằng: gặp nhau và gọi một món đồ uống chín...

The Share button is completely free of charge

SPONSORED AD