За македонцките работи cover

#1 - Предгоор

За македонцките работи

00:00
00:00
Download Шчо напрајвме и шчо требит да прајме за однапред? 1/2 audio
Download Шчо напрајвме и шчо требит да прајме за однапред? 2/2 audio
Download Имат ли се нужда от македонцки национални научно-литературни другарства? audio
Download Националниот сепаратизам: зејмишчето на које се имат развиено и ќе се развијат за однапред audio
Download Состауала, состауат и можит ли Македонија да состауат от себе одделна етнографцка и политична јединица? audio
Download Неколку зборои за македонцкиот литературен јазик audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

„За Македонцките работи“ е најзначајното дело напишано од еден од најголемите македонисти и национални дејци - Крсте Петков Мисирков, а печатена во 1903 година во печатницата на „Либералниот клуб“ во Софија.
Со над 120 страници, поделена на 5 дела и предговор, книгата претставва политичка анализа на положбата на македонскиот народ и предлог-програма за македонското националноослободително движење. Таа го разоткрива асимилаторските политики на соседните земји насочени против македонскиот јазичен, културен и етнички идентитет, а ја потенцира неопходноста од национална афирмација и ослободување на Македонците како посебен народ со особено значење на улогата за кодифицирање на литературен македонски јазик.

"Za Makedonckite raboti" is the most important work written by one of the greatest Macedonians and national figures - Krste Petkov Misirkov, and published in 1903 by the "Liberal Club" in Sofia.
With over 120 pages, divided into 5 parts and a preface, the book is a political analysis of the position of the Macedonian people and a draft program for the Macedonian national liberation movement. It exposes the assimilation policies of neighboring countries directed against the Macedonian linguistic, cultural and ethnic identity, and emphasizes the need for national affirmation and liberation of Macedonians as a separate nation specially stressing the importance of the codification of the literary Macedonian language. - Summary by AnaNaumoska and Wikipedia

You are listening За македонцките работи audio by Krste Petkov Misirkov.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks