Wahaha cover

Wahaha

Ngô Hiểu Ba,Hồ Hoàng Vĩ

1. Lời Nói Đầu
2. Chương 01A Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển
3. Chương 01B Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển
4. Chương 02A Chiến Lược Quảng Cáo Thương Hiệu
5. Chương 02B Chiến Lược Quảng Cáo Thương Hiệu
6. Chương 03A Chiến Lược Khai Thông Thị Trường
7. Chương 03B Chiến Lược Khai Thông Thị Trường
8. Chương 04A Bố Cục Chiến Lược Sản Xuất Tiêu Thụ
9. Chương 04B Bố Cục Chiến Lược Sản Xuất Tiêu Thụ
10. Chương 05A Chiến Lược Hợp Tác Vốn
11. Chương 05B Chiến Lược Hợp Tác Vốn
12. Chương 06A Đối Pháp Kinh Doanh Tiêu Thụ Thứ Nhất
13. Chương 06B Đối Pháp Kinh Doanh Tiêu Thụ Thứ Nhất
14. Chương 07A Đối Pháp Kinh Doanh Tiêu Thụ Thứ Hai
15. Chương 07B Đối Pháp Kinh Doanh Tiêu Thụ Thứ Hai
16. Chương 08A Đối Pháp Kinh Doanh Tiêu Thụ Thứ Ba
17. Chương 08B Đối Pháp Kinh Doanh Tiêu Thụ Thứ Ba
18. Chương 09A Triển Vọng
19. Chương 09B Triển Vọng (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary