Thiền định thiết thực - Cho sự bình an của tâm hồn cover

Thiền định thiết thực - Cho sự bình an của tâm hồn

Brahma Kumaris

1. Lời giới thiệu
2. Bước hướng nội đầu tiên
3. Tôi là ai
4. Nhạc
5. Kiểm soát các giác quan
6. Trân trọng sự kết nối với cuộc sống
7. Nhạc
8. Kết nối với Cội nguồn năng lượng sống
9. Sức mạnh nội tâm

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.