Quản Lý Điều Hành Bất Động Sản Thương Mại cover

Quản Lý Điều Hành Bất Động Sản Thương Mại

Vương Kiện Lâm

1. Giới Thiệu
2. Phần 01 Chuẩn Bị Chương 01 Định Vị Thương Mại
3. Phần 01 Chuẩn Bị Chương 02A Kiểm Soát Điều Kiện Bất Động Sản
4. Phần 01 Chuẩn Bị Chương 02B Kiểm Soát Điều Kiện Bất Động Sản
5. Phần 01 Chuẩn Bị Chương 03A Thực Thi Và Quản Lý Giám Sát Mời Thầu
6. Phần 01 Chuẩn Bị Chương 03B Thực Thi Và Quản Lý Giám Sát Mời Thầu
7. Phần 01 Chuẩn Bị Chương 04A Quản Lý Giám Sát Kế Hoạch Chuẩn Bị Thương Mại
8. Phần 01 Chuẩn Bị Chương 04B Quản Lý Giám Sát Kế Hoạch Chuẩn Bị Thương Mại
9. Phần 02 Khai Trương Chương 05 Tổ Chức Điều Hành
10. Phần 02 Khai Trương Chương 06 Kế Hoạch Marketing
11. Phần 02 Khai Trương Chương 07 Đảm Bảo Khai Trương
12. Phần 02 Khai Trương Chương 08 Đánh Giá Lại Dự Án
13. Phần 03 Kinh Doanh Chương 09 Mục Tiêu Và Sách Lược Kinh Doanh
14. Phần 03 Kinh Doanh Chương 10A Quản Lý Quá Trình Kinh Doanh
15. Phần 03 Kinh Doanh Chương 10B Quản Lý Quá Trình Kinh Doanh
16. Phần 03 Kinh Doanh Chương 10C Quản Lý Quá Trình Kinh Doanh
17. Phần 03 Kinh Doanh Chương 11 Dịch Vụ Và Môi Trường Thương Mại
18. Phần 03 Kinh Doanh Chương 12A Đảm Bảo An Toàn Kinh Doanh
19. Phần 03 Kinh Doanh Chương 12B Đảm Bảo An Toàn Kinh Doanh
20. Phần 03 Kinh Doanh Chương 13A Quản Lý Điều Hành Bất Động Sản Thương Mại
21. Phần 03 Kinh Doanh Chương 13B Quản Lý Điều Hành Bất Động Sản Thương Mại
22. Phần Cuối (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary