00:00
00:00
Download E puor wûrt îwer d'orthographie audio
Download Lidder a gedîchter fum J. B. Nau: E sonett audio
Download Wèn as uochtonk wèrt ? audio
Download Zefriddenhêt fum létzebûrger an Amérika audio
Download Lidder a gedîchter fum N. E. Becker: Stë fest mei jong ! audio
Download Gelt ! gelt ! gelt ! audio
Download Den âlen a séng peif audio
Download Den âle sechsafëerzéger audio
Download Dîchter a fillchen audio
Download De mount zó Random Lake audio
Download Stema de Krî oder Ibonk mécht de méschter audio
Download De rechten oder den îre wê audio
Download Lidder a gedîchter fum Ns. Gonner: Maria consolatrix afflictorum audio
Download Deitsch se mer an deitsch bleiwe mer audio
Download Gottes fridden, Gottes macht audio
Download Der Engel-des-hêrren audio
Download Gléck zóm neie jôr audio
Download D'schnëkleckelchen audio
Download Dein hèrz as e gotteshaus audio
Download Onsem nôper sei rôt audio
Download Onser Hêrrgott an dë drei miseler audio
Download Eng sêchen aus dem Eslêck audio
Download Casemîr fu Polen an de blanne Jang audio
Download Deitsch menner schwèren en deitschen êt audio
Download D'wîchtelcher zó Fîchten audio
Download D'wîchtelcher zó Stèrpenéch audio
Download D'wîchtelcher zó Recken audio
Download D'wîchtelcher zó Schéndels audio
Download Eng couragëert frâ audio
Download Eng sêchen aus der Normandie audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Den ëmfangräichste Gedichtband vu Lëtzebuerger, déi am 19. Joerhonnert an d'USA ausgewandert sinn. Theme sinn Erënnerungen un d'Heemecht, d'Liewen an Amerika, d'Pionéierzäit, d'Solidaritéit innerhalb vun der Lëtzebuerger Communautéit, d'Relioun an amerikanesch a lëtzebuergesch Soen a Geschichten. D'Buch ass 1883 zu Dubuque, Iowa, erauskomm. Auteure sinn den Zeitungsmann Nicolas Gonner (1835-1892), de Farmer an Dichter Nicolas Edouard Becker (1842-1920), besser bekannt als Beckesch Klos, an de Jean-Baptiste Nau (1859-1891), deen nëmmen e puer Joer an Amerika war ier en erëm zréck op Lëtzebuerg komm ass.

The largest poetry collection of 19th-century emigrants from Luxembourg to the United States. Topics are reminiscences about Luxembourg, the new life in America, pioneers, solidarity, religion as well as American and Luxembourgish folklore. Published in Dubuque, Iowa, in 1883, it contains poems by newspaper editor Nicolas Gonner (1835-1892), farmer and poet Nicolas Edouard Becker (1842-1920), better known as Beckesch Klos, and Jean-Baptiste Nau (1859-1891), who only spent a few years in the Unites States before returning to Luxembourg. - Summary by Sandra Schmit

You are listening Prairieblummen audio by Nicolas-Edouard Becker,Nicolas Gonner,Jean-Baptiste Nau.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks