Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος) audiobook

Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος)  by  Plato (Πλάτων) cover

Track. 1

Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 1

Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος) by Plato (Πλάτων)

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος) audio by Plato (Πλάτων).
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Η θεμελιώδης βάσις της Πολιτείας του Πλάτωνος είναι η τελεία συνταύτισις της ευτυχίας και της δικαιοσύνης· το περιεχόμενον δηλαδή του πολυθρυλήτου αυτού έργου είναι καθαρώς ηθικόν, και μολαταύτα εκ των δύο τίτλων, που μας διέσωσεν η αρχαιοτάτη παράδοσις: Πολιτεία ή περί δικαίου, επεκράτησεν ο πρώτος, δια του οποίου εξαίρεται αποκλειστικώτερον το πολιτικόν και κοινωνικόν περιεχόμενον του διαλόγου. Ο Πλάτων λοιπόν αναλαμβάνει κυρίως την έρευναν περί της φύσεως του δικαίου και του αδίκου, δια να καταδείξη συγχρόνως την ηθικήν ανάγκην τόσον του κράτους όσον και του ατόμου να κανονίζουν πάσαν αυτών την διαγωγήν επί της δικαιοσύνης, η οποία κατά τον τελευταίον αυτής λόγον είναι αυτή η Ιδέα του αγαθού, η πηγή της τελείας ευδαιμονίας διά τα άτομα και τας κοινωνίας, ο θεός τον Πλάτωνος. - Summary by Γρυπαρη Ιωαννη, introduction of book.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.