Những Điều Dạy Về Phật Của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cover

Những Điều Dạy Về Phật Của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Duy Tuệ

1. GIỚI THIỆU
2. PHẦN 01. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA TRẦN NHÂN TÔNG
3. PHẦN 02. MỘT SỐ TÁC PHẨM THƠ VĂN CỦA TRẦN NHÂN TÔNG
4. PHẦN 03A. NHỮNG BÀI VIẾT CỦA DUY TUỆ VỀ TRẦN NHÂN TÔNG
5. PHẦN 03B. NHỮNG BÀI VIẾT CỦA DUY TUỆ VỀ TRẦN NHÂN TÔNG
6. PHẦN 03C. NHỮNG BÀI VIẾT CỦA DUY TUỆ VỀ TRẦN NHÂN TÔNG
7. PHẦN 03D. NHỮNG BÀI VIẾT CỦA DUY TUỆ VỀ TRẦN NHÂN TÔNG
8. PHẦN 03E. NHỮNG BÀI VIẾT CỦA DUY TUỆ VỀ TRẦN NHÂN TÔNG
9. PHẦN 04. NỘI DUNG THAM KHẢO (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.