Nam Trung Bộ vùng đất con người cover

Nam Trung Bộ vùng đất con người

Nhiều tác giả

1. Phần 1: Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế-xã hội và các di tích, danh thắng
2. Đình Bồ Bản, Đà Nẵng
3. Di tích cách mạng tỉnh Quảng Nam
4. Chùa Hang, Bình Thuận
5. Văn Miếu Diên Khánh, Khánh Hòa
6. Sa Huỳnh, Quảng Ngãi
7. Hải Đăng Khe Gà, Bình Thuận
8. Phần 2: Văn hóa truyền thống
9. Làng nghề truyền thống
10. Một số món ăn nổi tiếng

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary