Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế cover

#1 - Chương 01 Phần 01 02 03

Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế

00:00
00:00
Download Chương 01 Phần 01 02 03 audio
Download Chương 02 Phần 01 audio
Download Chương 02 Phần 02 audio
Download Chương 03 Phần 01 02 audio
Download Chương 03 Phần 03A audio
Download Chương 03 Phần 03B audio
Download Chương 03 Phần 04 audio
Download Chương 04 Phần 01 02 03 audio
Download Chương 05 Phần 01 02 03 04 audio
Download Chương 06 Phần 01 02 03 04 audio
Download Chương 07 Phần 01 02 03 04 05 audio
Download Chương 08 Phần 01 02 03 audio
Download Chương 09 Phần 01 02 audio
Download Chương 09 Phần 03 04 audio
Download Chương 10 Phần 01 02 03 04 05 06 audio
Download Chương 11 Phần 01 02 03 Hết audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhanh của các hệ thống quản điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản dưới những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế là phương pháp duy vật biện chứng được áp dụng trong tiến trình lịch sử các hình thái kinh tế - xã hội. Nguyên tắc chung cho phương pháp luận của lịch sử các học thuyết kinh tế là nghiên cứu một cách hệ thống các quan điểm kinh tế, đồng thời phải đánh giá đúng đắn công lao và hạn chế của các nhà lý luận kinh tế trong lịch sử. Mặt khác, cũng phản ánh khách quan tính phê phán vốn có của các học thuyết kinh tế, không phủ nhận tính độc lập tương đối của các học thuyết và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

You are listening Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế audio by Giáo Trình ĐH Kinh Tế Quốc Dân.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends