Liaozhai Zhiyi 聊斋志异 cover

Liaozhai Zhiyi 聊斋志异

蒲松龄 (Pu Songling) (1640-1715)

1. 01 – Kao Cheng Huang
2. 02 – Tong Ren Yu
3. 03 – Hua Bi
4. 04 – Zhong Li
5. 05 – Laoshan Daoshi
6. 06 – Changqing Seng
7. 07 – Hu Jia N�
8. 08 – Jiao Na
9. 09 – Yao Shu
10. 10 – Cheng Xian
11. 11 – Wang Cheng
12. 12 – Hua Pi
13. 13 – Gu er
14. 14 – Lu Pan
15. 15 – Yingning
16. 16 – Nie Xiaoqian
17. 17 – Shuimangcao
18. 18 – Zhu Er
19. 19 – Hu Si Jie
20. 20 – Zhu Weng

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

《聊斋志异》,清代短篇小说集,是蒲松龄的代表作,在他40岁左右时基本完成,此后不断有所增补和修改。“聊斋”是他的书屋名称,“志”是记述的意思, “异”指奇异的故事。全书有短篇小说491篇,内容十分广泛,多谈狐、魔、花、妖,以此来概括当时的社会关系,反映了17世纪中国的社会面貌。书中写的是一个花妖鬼狐的世界,既有对如漆墨黑的社会现实的不满,又有对怀才不遇、仕途难攀的不平;既有对贪宫污吏狼狈为奸的鞭笞,又有对勇于反抗,敢于复仇的平民的称赞;而数量最多、质量上乘、写得最美最动人的是那些人与狐妖、人与鬼神以及人与人之间的纯真爱情的篇章。 (来自百度百科)