Kinh Duy Ma Cật cover

Kinh Duy Ma Cật

Đoàn Trung Còn

1. GIỚI THIỆU
2. CHƯƠNG 01. PHẨM PHẬT QUỐC- CÕI NƯỚC PHẬT
3. CHƯƠNG 02A. PHẨM PHƯƠNG TIỆN
4. CHƯƠNG 02B. PHẨM PHƯƠNG TIỆN
5. CHƯƠNG 03A. PHẨM ĐỆ TỪ-HOÀNG THANH VĂN
6. CHƯƠNG 03B. TÔN GIẢ ĐẠI CA DIẾP
7. CHƯƠNG 03C. TÔN GIẢ PHÚ LÂU NA
8. CHƯƠNG 03D. TÔN GIẢ ƯU BÀ LY
9. CHƯƠNG 03E. TÔN GIẢ LA HẦU LA
10. CHƯƠNG 03G. TÔN GIẢ A NAN
11. CHƯƠNG 04A. PHẨM NỒ TÁT
12. CHƯƠNG 04B. QUANG NGHIÊM ĐỒNG TỬ
13. CHƯƠNG 04C. BỒ TÁT TRÌ THẾ
14. CHƯƠNG 05, PHẨM VĂN THÙ BỒ TÁT THĂM BỆNH
15. CHƯƠNG 06A. PHẨM BẤT TƯ NGHÌ
16. CHƯƠNG 06B. PHẨM BẤT TƯ NGHÌ
17. CHƯƠNG 07. PHẨM QUÁN CHÚNG SINH
18. CHƯƠNG 08. PHẨM PHẬT ĐẠO, CON ĐƯỜNG PHẬT
19. CHƯƠNG 09A. PHẨM CHÚNG NHẬP PHÁP MÔN KHÔNG HAI-NGUYÊN LÍ BẤT NHỊ
20. CHƯƠNG 09B. PHẨM CHÚNG NHẬP PHÁP MÔN KHÔNG HAI-NGUYÊN LÍ BẤT NHỊ
21. CHƯƠNG 10. PHẬT HƯƠNG TÍCH
22. CHƯƠNG 11. PHẨM HẠNH BỒ TÁT
23. CHƯƠNG 12. PHẨM THẤY PHẬT A SÚC
24. CHƯƠNG 13. CŨNG DƯỜNG PHÁP
25. CHƯƠNG 14. PHẨM CHÚC LỤY

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.