Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cover

#1 - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

00:00
00:00
Download Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối CM của Đảng CSVN audio
Download Chương I: Sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng audio
Download Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền audio
Download Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) audio
Download Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm audio
Download Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa audio
Download Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN audio
Download Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị audio
Download Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội audio
Download Đánh giá việc thực hiện đường lối audio
Download Chương VIII: Đường lối đối ngoại audio
Download Nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế. audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam audio by NXB Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends