Giáo trình Cơ sở lý luận báo chí cover

#1 - Chương 1: Truyền thông và qui trình truyền thông

Giáo trình Cơ sở lý luận báo chí

00:00
00:00
Download Chương 1: Truyền thông và qui trình truyền thông audio
Download Chương 2: Truyền thông đại chúng, phương tiện, hình thức, lịch sử tiến hóa và hình thức xã hội audio
Download Các hình thức hoạt động truyền thông đại chúng audio
Download Chương 3: Báo chí một hình thức hoạt động truyền thống audio
Download Chương 4: Báo chí loại hình thông tin chính trị xã hội audio
Download Chương 5: Chức năng của báo chí audio
Download Chương 6: Nguyên tắc hoạt động báo chí audio
Download Tính nhân dân và dân chủ audio
Download Chương 7: Nhà báo và nghề báo trong xã hội audio
Download Nghề nhiều rủi ro và định kiến audio
Download Chương 8: Tư chất và con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo audio
Download Con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo audio
Download Trao dồi kỹ năng nghiệp vụ audio
Download Chương 9: Quá trình sáng tạo của nhà báo và xu hướng phát triển của nhà báo audio
Download Xu hướng phát triển của nghề báo audio
Download Chương 10: Công chúng và tiếp nhận báo chí audio
Download Một số từ ngữ và thuật ngữ, báo chí và truyền thông audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Giáo trình Cơ sở lý luận báo chí audio by Nguyễn Văn Hà.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends