Dùng Người Bằng Trí Tuệ cover

#1 - Giới thiệu

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

00:00
00:00
Download Phần 01: Người Lãnh Đạo Có Trí Tuệ - 01A: Tài Năng Của Người Lãnh Đạo Có Trí Tuệ audio
Download Phần 01B: Tố Chất Tâm Lý Của Người Lãnh Đạo Có Trí Tuệ audio
Download Phần 01C: Nghệ Thuật Lãnh Đạo Có Trí Tuệ audio
Download Phần 01D: Nghệ Thuật Lãnh Đạo Có Trí Tuệ audio
Download Phần 01E: Nghệ Thuật Lãnh Đạo Có Trí Tuệ audio
Download Phần 01G: Giao Tiếp Giữa Người Với Người Của Người Lãnh Đạo Có Trí Tuệ audio
Download Phần 02: Cách Dùng Người - 02A: Nói Khái Quát Về Dùng Người audio
Download Phần 02B: Tám Mặt Sắc Sảo Nhận Biết Nhân Tài audio
Download Phần 02C: Tuyển Chọn Nhân Tài audio
Download Phần 02D: Sử Dụng Nhân Tài audio
Download Phần 02E: Làm Thế Nào Để Giữ Được Nhân Tài audio
Download Phần 02G: Nghệ Thuật Dùng Người audio
Download Phần 03: Khai Thác Tiềm Lực Của Nhân Viên - 03A: Khái Niệm Và Nguyên Tắc Về Khích Lệ audio
Download Phần 03B: Sự Xác Lập Và Thực Thi Khích Lệ audio
Download Phần 03C: Phương Pháp Khích Lệ audio
Download Phần 03D: Kỷ Xảo Khích Lệ audio
Download Phần 03E: Khích Lệ Cần Ghi Nhớ audio
Download Phần 03G: Những Thí Dụ Thực Về Khích Lệ audio
Download Phần 04: Giúp Đỡ Tâm Lý Nhân Viên - 04A: Nâng Cao Lòng Tự Tin Của Nhân Viên audio
Download Phần 04B: Hòa Hoãn Trước Sức Ép Của Nhân Viên audio
Download Phần 04C: Giúp Đỡ Tâm Lý Nhân Viên audio
Download Phần 04D: Chiến Thắng Nguy Cơ audio
Download Phần 05: Hãy Làm Cho Nhân Viên Yêu Doanh Nghiệp - 05A: Dành Được Lòng Người audio
Download Phần 05B: Sức Mạnh Giao Lưu Quan Hệ Cộng Tác audio
Download Phần 05C: Giúp Nhân Viên Tự Phát Triển Mình (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Dùng Người Bằng Trí Tuệ audio by Nguyễn An (biên soạn).
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends