Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ cover

#1 - Phần 01

Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Đây không phải là quyển sách học làm người dễ hiểu - nói về cách làm thế nào để trở nên có màu sắc tâm linh hơn.

Đây là một quyển sách thực dụng nói về cách làm thế nào để sống ở đời một cách cởi mở và chân thành, bằng trí huệ và lòng từ bi.

Đây là một quyển sách nói về việc thức tỉnh trước Thực tại - về sự làm người một cách trọn vẹn.

You are listening Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ audio by Steve Hagen.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends