Đại Bại Cục Tập 2 cover

Đại Bại Cục Tập 2

Ngô Hiểu Ba

1. Giới Thiệu
2. Chương 01A Kiện Lực Bảo Nước Thần Phương Đông Đã Thay Đổi Vị Như Thế Nào
3. Chương 01B Kiện Lực Bảo Nước Thần Phương Đông Đã Thay Đổi Vị Như Thế Nào
4. Chương 02A Khoa Long Một Con Rồng Bị Ráo Riết Săn Giết
5. Chương 02B Khoa Long Một Con Rồng Bị Ráo Riết Săn Giết
6. Chương 03A Đức Long Số Phận Của Khủng Long Tài Chính
7. Chương 03B Đức Long Số Phận Của Khủng Long Tài Chính
8. Chương 04A Sáng Lập Trung Khoa
9. Chương 04B Sáng Lập Trung Khoa
10. Chương 05A Hoa Thần Sự Đào Thải Của Người Cứu Giúp
11. Chương 05B Hoa Thần Sự Đào Thải Của Người Cứu Giúp
12. Chương 06A Thuận Trì Con Ngựa Đen Bị Tốc Độ Quật Ngã
13. Chương 06B Thuận Trì Con Ngựa Đen Bị Tốc Độ Quật Ngã
14. Chương 07A Thiết Bản
15. Chương 07B Thiết Bản
16. Chương 08A Tam Cửu Lần Thất Bại Cuối Cùng Của Thuốc Đông Y
17. Chương 08B Tam Cửu Lần Thất Bại Cuối Cùng Của Thuốc Đông Y
18. Chương 09A Thác Phố Giấc Mơ Top Kéo Dài 10 Năm
19. Chương 09B (Hết) Thác Phố Giấc Mơ Top Kéo Dài 10 Năm

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary