Chu Văn An - Người thầy của muôn đời cover

Chu Văn An - Người thầy của muôn đời

Ban thường vụ huyện ủy Thanh Trì

1. Chương 1: Quê hương Chu Văn An
2. Chương 2: Thân thế và sự nghiệp
3. Chốn quan trường và "Thất trảm sớ" lưu danh thiên cổ
4. Chương 3: Sự nghiệp giáo dục
5. Chương 4: Sự nghiệp văn chương
6. Chương 5: Một số di tích thờ Chu Văn An
7. Phần kết: Chu Văn An - Người thầy của muôn đời

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary