Olivier Twist cover

Olivier Twist

Charles Dickens

1. 01. WAAR, EN ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN OLIVIER TWIST GEBOREN WERD.
2. 02. OLIVIER’S WASDOM EN OPVOEDING.
3. 03. HOE OLIVIER TWIST OP HET PUNT STAAT, EENE BETREKKING TE KRIJGEN, DIE ECHTER NIET ZEER WINSTGEVEND ZOU GEWEEST ZIJN.
4. 04. OLIVIER ERLANGT EENE ANDERE BESTEMMING EN TREEDT HET OPENBARE LEVEN IN.
5. 05. OLIVIER TREEDT IN EEN NIEUWEN MAATSCHAPPELIJKE KRING, WOONT VOOR DE EERSTE MAAL IN ZIJN LEVEN EENE BEGRAFENIS BIJ, EN VAT EEN ONGUNSTIG DENKBEELD VAN ZIJN MEESTERS BEDRIJF OP.
6. 06. OLIVIER, GETERGD DOOR NOACH, VALT HEM AAN, EN DOET HEM VERBAASD STAAN.
7. 07. OLIVIER BLIJFT WEERBARSTIG.
8. 08. OLIVIER GAAT NAAR LONDEN EN ONTMOET OP WEG EEN ZONDERLING SLAG VAN JONGEN HEER.
9. 09. BEVAT NADERE BIJZONDERHEDEN OMTRENT DEN MINZAMEN OUDEN HEER EN ZIJNE VEELBELOVENDE KWEEKELINGEN.
10. 10. OLIVIER WORDT BETER BEKEND MET HET KARAKTER ZIJNER NIEUWE METGEZELLEN EN BETAALT ZIJNE ONDERVINDING DUUR, EEN ZEER KORT, MAAR ZEER BELANGRIJK HOOFDSTUK IN DEZER GESCHIEDENIS.
11. 11. BESCHRIJVING VAN DEN HEER FANG, DEN POLITIE-MAGISTRAAT, EN VAN DE WIJZE WAAROP HIJ HET RECHT HANDHAAFT.
12. 12. WAARIN OLIVIER BETER WORDT BEHANDELD DAN OOIT TE VOREN, EN DE VRIENDEN VAN DEN BEMINNELIJKEN OUDEN HEER WEER OP HET TONEEL VERSCHIJNEN.
13. 13. DEN LEZER WORDEN EENIGE NIEUWE KENNISSEN VOORGESTELD.
14. 14. BEHELZENDE NADERE BERICHTEN OMTRENT OLIVIER’S VERBLIJF IN HET HUIS VAN BROWNLOW; BENEVENS EENE MERKWAARDIGE VOORSTELLING, DIE ZEKERE HEER GRIMWIG TEN AANZIEN VAN HEM UITSPRAK, TOEN MEN HEM MET EENE BOODSCHAP UITZOND.
15. 15. BUITENGEWONE GENEGENHEID VAN DEN VROOLIJKEN JOOD EN VAN JUFFROUW NANCY VOOR OLIVIER.
16. 16. WAT ER VAN OLIVIER TWIST WERD NADAT HIJ DOOR NANCY WAS OPGEVANGEN.
17. 17. ER KOMT NOG GEENE GUNSTIGE VERANDERING IN OLIVIER’S LOT, EEN GROOT HEER KOMT IN LONDEN, OM OLIVIER’S GOEDEN NAAM TE BEKLADDEN.
18. 18. HOE OLIVIER ZIJN TIJD IN HET VOORTREFFELIJK GEZELSCHAP ZIJNER ACHTBARE VRIENDEN DOORBRACHT.
19. 19. ER WORDT EEN GEWICHTIG PLAN BERAAMD EN TOT DE UITVOERING ER VAN BESLOTEN.
20. 20. OLIVIER WORDT OVERGELEVERD AAN BILL SIKES.
21. 21. DE REIS.
22. 22. DE INBRAAK
23. 23. AANGENAAM GESPREK TUSSCHEN DEN HEER BUMBLE EN EENE DAME, WAARUIT BLIJKT DAT ZELFS EEN BODE OP ZEKERE PUNTEN GEVOELIG IS.
24. 24. HANDELT OVER EEN ZEER ARM PERSOON, IS ECHTER KORT, EN IN DEZE GESCHIEDENIS VAN GROOT GEWICHT.
25. 25. WAARIN HET VERHAAL ONS TOT DEN HEER FAGIN EN ZIJN GEZELSCHAP TERUGVOERT.
26. 26. EEN GEHEIMZINNIG PERSOON TREEDT OP.
27. 27. MAAKT HET ONBELEEFDE VAN EEN VOORGAAND HOOFDSTUK, WAARIN EENE ZEKERE DAME DESERTEERDE, WEER GOED.
28. 28. VERDERE AVONTUREN VAN OLIVIER TWIST.
29. 29. BESCHRIJFT DE BEWONERS VAN HET HUIS, WAARIN OLIVIER ZIJN TOEVLUCHT NAM.
30. 30. WAT OLIVIER’S NIEUWE BEZOEKERS VAN HEM DACHTEN.
31. 31. EEN NETELIGE POSITIE.
32. 32. HET GELUKKIGE LEVEN, DAT VOOR OLIVIER EEN AANVANG NEEMT.
33. 33. HET GELUK VAN OLIVIER EN ZJINE VRIENDINNEN WORDT EENSKLAPS VERSTOORD.
34. 34. BEVAT VOORLOOPIGE OPMERKINGEN OVER EEN JONKMAN, EN EEN NIEUW AVONTUUR VAN OLIVIER.
35. 35. BEVAT EEN ONVOLDOENDEN UITSLAG VAN OLIVIER’S AVONTUUR, EN EEN GEWICHTIG GESPREK TUSSCHEN HARRY MAYLIE EN ROSA.
36. 36. IS ZEER KORT, MAAR MEN DIENT HET TOCH TE LEZEN, ALS EEN VERVOLG OP HET VORIGE EN OMDAT HET EEN VOLGEND ZAL OPHELDEREN.
37. 37. IN DIT HOOFDSTUK ZAL DE LEZER EEN NIET ONGEWOON VERSCHIL TUSSCHEN HET LEVEN VOOR EN NA HET HUWELIJK OPMERKEN.
38. 38. WAT ER TUSSCHEN MIJNHEER EN JUFFROUW BUMBLE EN MIJNHEER MONKS VOORVIEL.
39. 39. ER TREDEN WEDER BEKENDE PERSONEN OP; ONDERHOUD TUSSCHEN FAGIN EN MONKS.
40. 40. EEN ZONDERLING ONDERHOUD, DAT EEN VERVOLG IS OP HET VORIGE HOOFDSTUK.
41. 41. BEVAT NIEUWE ONTDEKKINGEN, EN BEWIJST, DAT VERRASSINGEN, EVENALS ONGELUKKEN ZELDEN ALLEEN KOMEN.
42. 42. EEN OUDE BEKENDE VAN OLIVIER GEEFT DUIDELIJKE BEWIJZEN VAN GENIE EN WORDT IN DE HOOFDSTAD EEN MAN VAN GEWICHT.
43. 43. HOE DE GESLEPEN DRAAIER IN HANDEN DER POLITIE VIEL.
44. 44. DE TIJD VOOR NANCY AANGEBROKEN OM DE BELOFTE AAN ROSA MAYLIE TE VERVULLEN, ZIJ SCHIET TE KORT.
45. 45. NOACH CLAYPOLE WORDT DOOR FAGIN TOT EENE GEHEIMZINNIGE ZENDING GEBRUIKT.
46. 46. DE SAMENKOMST.
47. 47. NOODLOTTIGE GEVOLGEN.
48. 48. DE VLUCHT VAN SIKES.
49. 49. MONKS EN BROWNLOW ONTMOETEN ELKANDER EINDELIJK.
50. 50. VERVOLGING EN ONTKOMING.
51. 51. BEVAT DE ONTSLUIERING VAN MEER DAN EEN GEHEIM, EN EEN HUWELIJKSVOORSTEL ZONDER EEN WOORD OVER HUWELIJKSVOORWAARDEN OP SPELDGELD.
52. 52. DE LAATSE LEVENSNACHT VAN FAGIN.
53. 53. SLOT.

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Olivier Twist is de titel en het hoofdpersonage van één van de bekendste romans van de Britse schrijver Charles Dickens, gepubliceerd in 1838. Het boek verscheen aanvankelijk in afzonderlijke delen, die van februari 1837 tot april 1839 werden gepubliceerd.Olivier Twist was vooral bedoeld als protest van Dickens tegen de wantoestanden van die tijd. Kinderarbeid in de zogenaamde Work Houses (armenhuizen) en de onderwereld waarin straatkinderen tot crimineel worden opgeleid spelen in het boek een grote rol. De hoofdpersoon, Olivier Twist, is een weesjongen door wiens ogen we het harde leven in Londen rond 1830 bekijken.