Unang Sugilanon gikan sa Librong “Larawan”: Si Amboy, ang Palahubog cover

Unang Sugilanon gikan sa Librong “Larawan”: Si Amboy, ang Palahubog

Vicente Rama (1887-1956)

1. 1 - Premerong kabanata
2. 2 - Ikaduhang kabanata
3. 3 - Ikatulong kabanata
4. 4 - Ikaupat na kabanata
5. 5 - Ikalimang kabanata
6. 6 - Ikaunum na kabanata
7. 7 - Ikapitong kabanata

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Sugilanon nga gisuwat ni Senador Vicente Rama bahin kang Amboy nga palahubog, ug ang iyang pamahala nga kinabuhi tungod sa iyang pagkapalahubog. Kini ay una nga istorya sa daghan nga nahabutang na istorya sa librong 'Larawan'. This book is about Amboy, a drunkard who had let his family starve to death so that he can fund his vice. It also tells how his two sons completely shun the memory of their father and the shame it brought to them, and became leaders of their small barrio saying "We will never be like our father".