64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng cover

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

Roger Dawson

1. Chương 01A Trò Chơi Thương Lượng Hiệu Quả
2. Chương 01B Chơi Trò Thương Lượng Hiệu Quả
3. Chương 01C Trò Chơi Thương Lượng Hiệu Quả
4. Chương 01D Trò Chơi Thương Lượng Hiệu Quả
5. Chương 01E Trò Chơi Thương Lượng Hiệu Quả
6. Chương 01F Trò Chơi Thương Lượng Hiệu Quả
7. Chương 01G Trò Chơi Thương Lượng Hiệu Quả
8. Chương 02A Giải Quyết Những Vấn Đề Thương Lượng Hóc Búa
9. Chương 02B Giải Quyết Những Vấn Đề Thương Lượng Hóc Búa
10. Chương 03A Những Điểm Gây Áp Lực Trong Thương Lượng
11. Chương 03B Những Điểm Gây Áp Lực Trong Thương Lượng
12. Chương 04A Thương Lượng Với Người Nước Ngoài
13. Chương 04B Thương Lượng Với Người Nước Ngoài
14. Chương 05A Hiểu Rõ Về Đối Phương
15. Chương 05B Hiểu Rõ Về Đối Phương
16. Chương 06A Tăng Cường Sức Mạnh Lên Đối Phương
17. Chương 06B Tăng Cường Sức Mạnh Lên Đối Phương
18. Chương 06C (Hết) Tăng Cường Sức Mạnh Lên Đối Phương

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary